Konkurs historyczno-plastyczny pn. Armia Krajowe we współczesności
Dodano 29 stycznia 2022

Konkurs historyczno-plastyczny pn. Armia Krajowe we współczesności

Flaga Armii Krajowej


Z inicjatywy młodzieży należącej do Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju działającego w naszej szkole, serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie historyczno-plastycznym pn. Armia Krajowa we współczesności.
Konkurs organizowany jest z okazji 80 rocznicy powołania Armii Krajowej.


 Regulamin
1. Cele konkursu:
Celami konkursu są:
1) Budowanie więzi emocjonalnej z krajem.
2) Wzmacnianie świadomości obywatelskiej.
3) Integracja międzypokoleniowa.
4) Kreatywne przedstawienie przodków walczących o niepodległość kraju poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.
5) Promowanie obchodów rocznicy powołania Armii Krajowej.


Organizatorzy konkursu.
1) Organizatorem konkursu o nazwie Armia Krajowa we współczesności jest Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju przy LO nr VI we Wrocławiu oraz nauczyciel historii oraz plastyki Paweł Mitura.
2) Adres organizatora: Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Hutnicza 45, 54-139 Wrocław.
3) Osoba upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:
- Paweł Mitura, nauczyciel plastyki oraz historii
- Jakub Kiepura nauczyciel W-F, opiekun Szkolnego Koła LOK
3. Założenia organizacyjne:
1. W konkursie uczestniczą tylko i wyłącznie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr VI we Wrocławiu.
2. Uczestnicy konkursu otrzymają punkty, jako ocenę cząstkową z plastyki oraz historii za uczestnictwo oraz za wyróżnienie pracy.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej, nie przedstawianymi na innych konkursach i podpisane. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
8. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny formatu A4, a także w formacie elektronicznym A4 w rozszerzeniu png lub jpg.
9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, tj. zaprojektowaniem pracy plastycznej obrazującą według uczestnika konkursu, jak postrzega lub gdzie możemy dostrzec formację powołaną 14 lutego 80 lat temu Armię Krajową.
10. Prace składane są bezpośrednio do nauczyciela plastyki oraz historii Pawła Mitury lub w formie elektronicznej na adres:
sk.lok.lo6.wroc@gmail.com
11. Praca powinna zostać przekazana z dopiskiem Konkurs historyczno-plastyczny Armia Krajowa we współczesności oraz:
a. pracę opisać wg następującego wzoru: imię i nazwisko, klasa, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja, interpretacja). Prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze pracy umieszczone w treści maila lub w pliku tekstowym;
b. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika.
c. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła,
d. w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 11 lit. b i c, 3 w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.


Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.
Prace nadesłane drogą elektroniczną powinny zawierać to samo oświadczenie zawarte w załączeniu do maila (Skan bądź zdjęcie z datą oraz własnoręcznym podpisem).


12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
13. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
14. Regulamin konkursu będzie dostępny na szkolnej stronie www. LO VI Wrocław oraz na profilu organizatora na Facebooku.
15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.


Ocena prac konkursowych.


Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2022 r. osobiście w placówce oświatowej LO nr VI we Wrocławiu w godzinach obecności nauczyciela plastyki oraz historii pana Pawła Mitury, na wskazany w regulaminie adres e-mailowy (dotyczy tylko prac wykonanych za pomocą dostępnych programów graficznych).
2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
4. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem,
- jakość wykonania,
- oryginalność i pomysłowość,
- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
- stopień trudności wykonania.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej w holu LO nr VI we Wrocławiu.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
5 Ogłoszenie wyników konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu ze względu na naukę zdalną, odbędzie się najpóźniej do 22.03 2022 roku.
1. Lista wyróżnionych osób zostanie opublikowana na profilu na Facebooku organizatora konkursu oraz na platformie Librus.
2. Wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Nagrody za wyróżnienie


1.Organizator konkursu przyzna punkty cząstkowe do oceny z historii oraz plastyki.
2. Organizator zastrzega sobie do nieograniczonej liczby wyróżnień.
3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wstawienia ocen cząstkowych z plastyki oraz historii.


Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
5. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
Organizatorzy konkursu