Projekt "Klucz do przyszłości"


Klucz do przyszłości - realizacja w roku 2022/23


Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Cel projektu: 

Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych  i szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Działania w projekcie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów:

 • Szkolenie z podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli/nauczycielek
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek klas I-III dotyczące realizacji zajęć interdyscyplinarnych
 • Szkolenie pn. „Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
 • Szkolenie doskonalące w komunikacji wspierającej współpracę w grupie
 • Szkolenie pn. „Logorytmika w edukacji wczesnoszkolnej”
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów przyrodniczych dotyczące nauczania eksperymentalnego
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów przyrodniczych dotyczące nauczania eksperymentalnego
 • Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek – doradców/doradczyń zawodowych
 • Zajęć dodatkowe dla uczniów/uczennic:
 • interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych
 • indywidualizacja wsparcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkół podstawowych
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języków obcych
 • zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe
 • zajęcia dodatkowe realizowane metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych

Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK:

 • pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i języków obcych,
 • pomoce dydaktyczne do zajęć interdyscyplinarnych i do realizacji indywidualizacji wsparcia,
 • do pracowni przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody,
 • do Punktów Informacji i Kariery w szkołach.

Grupa docelowa:

42 szkoły
Wrocław: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Ponadpodstawowych

Czernica: 2 Szkoły Podstawowe

5563 uczniów/uczennic, w tym 136 z niepełnosprawnością,
796 nauczycieli/nauczycielek
480 rodziców/ opiekunów prawnych
 

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 10 315 724,01 zł
Kwota dofinansowania: 9 799 937,80 zł
Wkład własny: 515 786,21 zł


Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.01.2023 r.
Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław


Zajęcia w ramach projektu klucz do przyszłości - podstawy Arduino