Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu od 01.04.2021r.


   I. Deklaracja dostępności strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-15
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Posiada dostępne i widoczne opcje dotyczące wielkości i odległości czcionki, szerokość linii bazowych, kontrastu , tła i linków. Przyjazny dla dyslektyków. Posiada moduła zatrzymywania animacji, powiększenie kursora i maskę do czytania i przewodnik do czytania, system podpowiedzi.

Wyłączenia:

filmy opublikowane przed 31.03.2021 nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Urban
E-mail: strona.info@onet.pl
Telefon: 71 798 67 34
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa
Adres: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa
Hutnicza 45, 54-139 Wrocław
E-mail: dyrektor@lo6.wroc.pl
Telefon: 71 798 67 34
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

   II. Dostępność architektoniczna Liceum Ogólnokształcącego Nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu

Szkoła nie posiada architektonicznych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Brak wind, toalet dla niepełnosprawnych, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Dostępne są utwardzone miejsca parkingowe na terenie szkoły.

Dopuszcza się wstęp na teren szkoły z psem asystującym, z zastrzeżeniem, że w budynku przebywają stale uczniowie.

W szkole są 3 ogólnodostępne  wejścia do budynku, przy każdym znajduje się od 7 do 10 stopni, wyposażonych w poręcze ułatwiające wejście do szkoły. Przy wejściu codziennym, od strony parkingu, na górze schodów jest wiatrołap, w którym znajdują się najważniejsze informacje o szkole i zasadach jej funkcjonowania.

Na portierni dyżuruje pracownik, który pokieruje petenta z niepełnosprawnością, zaprowadzi do miejsca, gdzie chce on dotrzeć lub przekaże we wskazane miejsce dokumenty.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi dostanie się do gmachu szkoły, prosimy o wcześniejszy kontakt (telefoniczny: 71 798 6734lub mailowy: lo6@lo6.wroc.pl), celem umówienia wizyty stacjonarnej lub on line z konkretną osobą. W przypadku wizyty stacjonarnej, wyznaczony pracownik merytoryczny pojawi się przed szkołą w umówionym  terminie.

Budynek jest 4 poziomowy, na każdy poziom posiada korytarz główny, wzdłuż którego znajdują się pomieszczenia szkolne. W środku są 2 klatki schodowe z poręczami– od poziomu minus jeden, na drugie piętro.

Korytarze mają około 3 metrów szerokości, a na każdym z nich jest jeden otwór okienny. W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia. Klatki schodowe pomiędzy poziomami minus jeden i zero mają nisko zawieszony strop – około 175 centymetrów – osoby wyższe, niż 170 centymetrów podczas marszu mogą doznać urazu głowy. Sufit w tym miejscu jest specjalnie oznaczony barwą ostrzegającą koloru żółto – czarnego. W bloku sportowym jest duża sala i dwie szatnie. Prowadzą do nich wyposażone w poręcze schody (w górę lub w dół – trzeba przejść minimum 8 stopni, aby dojść do którejś z nich).

 

W bezpośredniej okolicy bramy głównej ogrodzenia szkolnego znajduje się przystanek komunikacji miejskiej – ul. Hutnicza– autobus nr 136 – oraz nieoświetlone przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

Dojazd do szkoły komunikacją miejską

Od ul. Lotniczej (przystanek Metalowców), linie: 3, 10, 20, 23, 33, 128, 136.

Od ul. Pilczyckiej (przystanek Górnicza), linie: 31, 101, 102, 103, 104, 126, 127, 136.

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.