Międzykulturowa szkoła

Projekt „Międzykulturowa szkoła” 

 

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

Cel projektu:

kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, niezbędnych do samorealizacji, poczucia sprawczości i integracji społecznej dla uczniów/uczennic 30 szkół Gminy Wrocław, w tym dla osób, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. 

Działania w projekcie:

1.      Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

2.      Zajęcia pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

3.      Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczennic i uczniów oraz ich rodziców, w tym dla osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

4.      Wsparcie nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół w zakresie pracy z uczniami i uczennicami migrującymi z Ukrainy

5.      Realizacja form pozaszkolnych o charakterze integracyjnym dla uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi


Grupa docelowa:

·        30 szkół Gminy Wrocław

·        915 uczniów/uczennic,

·        733 nauczycieli/lek

·        rodzice/ opiekunowie prawni

 

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

·        Całkowita wartość projektu: 4 058 046,12  zł

·        Kwota dofinansowania: 3 736 996,12 zł

·        Wkład własny: 321 050,00 zł 

 

Termin realizacji:

·        Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2023 r.

·        Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.

 

Szkoły biorące udział w projekcie: 

·        Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego

·        Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie

·        Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte

·        Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum

·        Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia

·        Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego

·        Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia

·        Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza

·        Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

·        Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy

·        Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy

·        Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. Pilota B. Orlińskiego

·        Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"

·        Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego

·        Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa

·        Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

·        Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej

·        Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej

·        Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Mjra Piotra Wysockiego

·        Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

·        Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 17

·        Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 18

·        Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

·        Szkoła Podstawowa nr 24 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 14

·        Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21

·        Zespół Szkół nr 2 im. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

·        Zespół Szkół nr 3

·        Liceum z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6

·        Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6

·        Zespół Szkół Gastronomicznych

Pliki do pobrania